Specjalista
Bydgoszcz
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Laboratorium Elektryczności Wydziału Usług Metrologicznych

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie.
Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych.
Praca z wykorzystaniem komputera.
Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji metrologicznej
 • sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów ustawy Prawo o miarach
 • współpraca z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne (elektryczne, elektroniczne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie korzystania z arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu oraz baz danych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Dyspozycyjność (szkolenia, wyjazdy służbowe)
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna