Specjalista
Malbork
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- udział w kursach i szkoleniach;
- współpraca z jednostkami zewnętrznymi;
- praca w przeważającej części siedząca;
- obsługa komputera powyżej 4h;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek bez windy, stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze;
- budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do pracy osób niepełnosprawnych, tzn. brak podjazdów przy schodach pozwalających na swobodne poruszanie się osób poruszających na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja uzupełnienia mobilizacyjnego jednostek wojskowych w zakresie stanu osobowego zgodnie z obowiązującymi kryteriami;
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań dotyczących żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne;
 • Utrzymywanie kontaktów z jednostkami wojskowymi w sprawach związanych z uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych żołnierzami rezerwy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji wojskowej;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz na samodzielnym stanowisku;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "Poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Podanie danych osobowych w zakresie art. 22 kp jest obowiązkowe. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Podanie innych danych jest dobrowolne - na podstawie wyrażonej zgody ()art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zatrudnienie – w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej do ok. września 2020r.
Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.

Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 2900 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 536 149 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Specjalista

Malbork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna