Specjalista
Poddębice
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w budynku, praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu gospodarki transportowej oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
 • Prowadzenie dokumentacji pomocniczej sprzętu transportowego;
 • Realizowanie zadań związanych ze szkodami w mieniu Policji – zgłaszanie szkód, przygotowywanie dokumentów i prowadzenie postępowań szkodowych oraz współpraca z KWP w Łodzi w zakresie ich likwidacji;
 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych policjantów oraz pracowników Policji na podstawie wydanych delegacji służbowych;
 • Obsługa punktu kasowego – przyjmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
 • Przyjmowanie do kasy gotówki za mandaty karne i przekazywanie ich do urzędu Skarbowego oraz prowadzenie odpowiedniej do tego ewidencji;
 • Kontrola faktur oraz sprawdzanie prawidłowości realizacji usług za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych do celów procesowych;
 • Dokonywanie okresowych przeglądów samochodów oraz wydawanie kart paliwowych;
 • Nadzorowanie terminów badań kierowców pojazdów służbowych;
 • Naliczanie równoważnika pieniężnego za wyżywienie psa służbowego;
 • Rozliczanie bilingów rozmów telefonicznych, stacjonarnych i komórkowych;
 • Pełnienie funkcji koordynatora danych osobowych;
 • Sporządzanie spisów zdawczo – odbiorczych oraz przygotowywanie dokumentacji i teczek zagadnieniowych do zdania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustaw: ustawa o Policji, ustawa o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień; ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie Działu I (Przepisy ogólne) i Działu II (Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, analizy i syntezy informacji, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
  ul. Targowa 22
  99-200 Poddębice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowych informacji dot. naboru udzielają pracownicy Zespołu ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli tel. 43 678 94 48.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,4412 kwoty bazowej
( 2 928,46 zł miesięcznie) + dodatek za wysługę lat.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.

Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
Specjalista
Poddębice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna