Specjalista
Bydgoszcz
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wydział Mobilizacji i Uzupełnień

Warunki pracy

Praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe (głównie w ramach województwa kujawsko-pomorskiego), konieczność uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy; praca w budynku na drugim piętrze bez windy, praca przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie pracy przedstawicieli WKU współpracujących z terenowymi organami administracji publicznej w zakresie planowania szkolenia doskonalącego z problematyki mobilizacyjnej;
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem przez WKU współpracy z jednostkami wojskowymi w zakresie zabepieczenia ich potrzeb mobilizacyjnych oraz szkolenia żołnierzy rezerwy w czasie ćwiczeń wojskowych;
 • Organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne;
 • Analizowanie, nadzorowanie i koordynowanie podziału zadań w zakresie uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych pod względem terytorialności, jakości, rejonizacji i kompleksowości w celu terminowego powołania i stawiennictwa rezerw osobowych;
 • Nadzór nad współdziałaniem z organami administracji publicznej w zakresie refundacji dochodów żołnierzy rezerwy za utracone zarobki w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych (w tym WOT);
 • Nadzór nad rozpatrywaniem wniosków pracodawców żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe, w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego za okres odbywania ćwiczeń wojskowych przez tych żołnierzy;
 • Realizowanie zadań związanych z procedurą odwołań żołnierzy rezerwy od ćwiczeń wojskowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym
 • znajomość przepisów ustawy z dnai 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459) i aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • znajomość "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" wprowadzonej Decyzją Nr 385/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 roku;
 • umiejętność obsługi komputera (Windows, MS Office, IBM Lotus Notes)
 • samodzielność, komuniaktywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku w administracji publicznej lub w służbach mundurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na w/w stanowisku pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny (w formie karty mobilizacyjnej), gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy na czas wojny lub na inne stanowisko, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne jak na zajmowanym stanowisku (na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy z 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). W związku z nadanym przydziałem pracownik zobowiązany jest do uczestniczenia w ćwiczeniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach związanych z zadaniami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy.
Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być odręcznie podpisane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowy wstępnej.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych i niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261-415-020.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na danym stanowisku: 2 908,38 zł brutto.
Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec/lipiec 2019 roku.

Specjalista

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna