Specjalista
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw systemów teleinformatycznych
Sekcja Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji

Warunki pracy

- wyjazdy służbowe;
- bariery architektoniczne, brak windy;
- narzędzia pracy - komputer, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w stosunku do wybranych systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne w celu realizacji zapisów rozdziału 8 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r.;
 • wykonywanie czynności kontrolnych w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;
 • wykonywanie czynności kontrolnych w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników NoOSG z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu zapoznania z obowiązującymi aktami normatywno-prawnymi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu dokumentowania zadań realizowanych na stanowisku specjalisty do spraw systemów teleinformatycznych oraz w celu sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego przez funkcjonariuszy i pracowników SG;
 • interpretowanie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz opracowywania i wprowadzania w oparciu o nie, wewnętrznych aktów normatywno-prawnych w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • przedstawienie propozycji zmian w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń, funkcjonalności oraz rozbudowy systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub administracji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość aktów prawnych dot. Bezpieczeństwa TI;
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • -specjalistyczne przeszkolenie dla inspektorów BTI prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • - umiejętność tworzenia sprawozdań,protokołów;
 • - komunikatywność, dyspozycyjność;
 • - znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym: język angielski i język niemiecki.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Jawna
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.


- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.238,55 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna