Specjalista
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon;
- wyjazdy służbowe (teren działania NoOSG).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w opracowywaniu propozycji do planu zamówień publicznych w zakresie właściwości sekcji, w oparciu o propozycje podziału zamówień wg Wspólnego Słownika Zamówień wszystkich dokonywanych dostaw materiałów, sprzętu i usług oraz nad realizacją powyższego planu w celu właściwej realizacji zadań sekcji,
 • prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych w celu kontroli wydatków do 14 000 Euro,
 • analizowanie i kontrolowanie, właściwego wykorzystywania środków pieniężnych w zakresie właściwości sekcji oraz sporządzanie na koniec miesiąca planu salda końcowego w celu prawidłowego wydatkowania przydzielonych środków finansowych,
 • prowadzenie bieżącej analizy wydatków budżetowych w zakresie właściwości sekcji w ramach przydzielonych środków finansowych na dany rok kalendarzowy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planowanych zamierzeń,
 • opracowywanie faktur w zakresie zadań wykonywanych w sekcji oraz opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, sprzęt kwaterunkowy, gospodarczy, przeciwpożarowy i środki do utrzymania czystości w celu zapewnienia terminowej realizacji zapłaty,
 • kontrolowanie przestrzegania bieżących umów pod względem finansowym w celu prawidłowego ewidencjonowanie dokumentacji i przestrzegania terminów rozliczeń finansowych,
 • rejestrowanie faktur za wykonane dostawy i usługi w celu zapewnienia terminowego i prawidłowego zapewnienia ewidencji księgowej prowadzonej w sekcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w księgowości
 • znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, systematyczność;
 • umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność;
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • obsługa programów finansowo-księgowych;
 • wiedza z zakresu księgowości.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Kancelaria Jawna
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.560,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Specjalista
Krosno Odrzańskie
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna