Specjalista
Wrocław
Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ds. kadr
Stanowisko ds osobowych

Warunki pracy

- praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie),
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- częste kontakty z klientem zewnętrznym,
- stanowisko zlokalizowane na I piętrze urzędu,
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem pracowników i rozwiązywaniem umów o pracę
 • bieżąca obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz systemu EZD w zakresie spraw osobowych
 • przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej
 • nadzorowanie stosowania ustawy o służbie cywilnej w zakresie sporządzania ocen pracowników oraz tworzenia opisów stanowisk pracy
 • ustalanie potrzeb szkoleniowych pracowników, realizacja zgłoszeń pracowników na szkolenia
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, Szefa Służby Cywilnej, informacji PFRON oraz innnych zestawień z zakresu statystyki zatrudnienia pracowników
 • opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu spraw osobowych
 • kontrolowanie aktualności badań lekarskich, szkoleń bhp, współpraca ze służbą BHP, przychodniami medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Archiwum
 • współpraca z uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich, z instytucjami, Urzędami Pracy w zakresie staży zawodowych, przygotowywanie umów dotyczących współpracy na zasadach wolontariatu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe - organizacja i zarządzanie, ekonomiczne lub administracyjno-prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze kadrowym
 • Znajomosć Ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do w/w Ustaw
 • Znajomość przepisów kodeksu pracy, znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach budżetowych
 • Szkolenia/kursy z zakresu prawa pracy
 • Znajomość programu Kadry - Progman
 • Znajomość systemów klasy EZD
 • Ogólna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w jednostkach budżetowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

- Życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.
- Oferty niekompletne, niespełniające wymagań niezbędnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Osoby zakwalifikowane do naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
- Dokumentów nie odsyłamy.
- Oferty złożone po terminie, niekompletne oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 328-81-01 w. 43.

Specjalista

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna