Specjalista
Gorzów Wielkopolski
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na trzecim piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia służące do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, niszczarka do dokumentów.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie rozkazów personalnych dotyczących przyjęcia do służby, zwolnienia ze służby z wyłączeniem zwolnień dyscyplinarnych w pełnym zakresie kadrowym dla policjantów KWP, SPPP w Gorzowie Wlkp. oraz Kierownictwa KMP i KPP województwa lubuskiego;
 • rozpatrywanie odwołań, zażaleń i wniosków w sprawach osobowych/kadrowych – sporządzanie w tym zakresie opinii opartej na stanie faktycznym sprawy i przepisach prawnych oraz przekazywanie je przełożonemu i informowanie o skutkach podjętej decyzji w przypadku pojawiających się wątpliwości;
 • sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowej dotyczącej policjantów pełniących służbę w KWP, SPPP oraz udzielanie informacji kierownikom komórek organizacyjnych KWP w zakresie spraw kadrowych;
 • ustalanie prawa do nagrody rocznej i nagród jubileuszowych;
 • przygotowywanie wniosków z propozycjami w zakresie odznaczania funkcjonariuszy Policji oraz mianowania policjantów na wyższe stanowiska służbowe, wniosków dotyczących awansowania na wyższe stopnie służbowe, a następnie sporządzanie rozkazów personalnych w w/w sprawach;
 • współpraca z osobami zajmującymi się sprawami kadrowymi z komend miejskich/powiatowych Policji garnizonu lubuskiego, udzielanie pomocy merytorycznej w przypadku problemów kadrowych oraz ich rozstrzyganiu, informowanie o zmianie przepisów;
 • sporządzanie świadectw służby oraz zaświadczeń na podstawie akt archiwalnych dla byłych funkcjonariuszy Policji z terenu garnizonu lubuskiego w przypadku ubiegania się o świadczenie emerytalne lub rentowe oraz wydawanie zaświadczeń dla funkcjonariuszy Policji dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów w przypadku przejścia funkcjonariusza na świadczenie emerytalne bądź rentowe;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji z zakresu stosunku służbowego policjantów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów prawnych właściwych dla stanowiska oraz umiejętność ich interpretacji
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, terminowość
 • Staranność i precyzja wykonywania zadań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego z zagadnieniami kadrowymi
 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • dyspozycyjność
 • umiejętność swobodnego sporządzania pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopię dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Kwiatowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze: 2.772,09 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis! W ofercie należy podać nr ogłoszenia. Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna są dostępne do pobrania na stronie BIP KWP w Gorzowie Wlkp.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania. Kandydaci zakwalifikowani do procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 31.05.2019 r., a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna