Specjalista
Krosno Odrzańskie
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Wydziału Łączności i Informatyki

Warunki pracy

- praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30;
- budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych;
- budynek nie posiada windy;
- narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie siecią teleinformatyczną w celu zapewnienia użytkownikom systemu stabilnej pracy z aplikacjami;
 • analizowanie faktur telekomunikacyjnych, tworzenie i kontrolowanie bilingów, sprawowanie nadzoru oraz dokonywanie rozliczania kosztów generowanych przez abonentów NoOSG w celu przestrzegania dyscypliny finansowej;
 • konfigurowanie urządzeń telekomunikacyjnych i sieciowych w celu poprawnej pracy oraz przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania w celu wykorzystania najnowszych wersji;
 • wykonywanie i uaktualnianie schematów łaczności przewodowej w celu zapewnienia poprawnej pracy systemów teleinformatycznych;
 • przygotowywanie specyfikacji sprzętu teleinformatycznego w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych;
 • prowadzenie wykazu abonentów podłączonych do centrali w celu uaktualniania bieżących spisów abonentów teleinformatycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe telekomunikacja, informatyka lub matematyka
 • znajomość zagadnień związanych z siecią LAN, WAN, VoIP;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w obszarze informatyki lub telekomunikacji;
 • uprawnienia energetyczne G1 ;
 • język angielski na poziomie komunikatywnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy ze wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Kancelaria Jawna
  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


- wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2076,41 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
- rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych - data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
- Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
- przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Specjalista

Krosno Odrzańskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna