Specjalista
Łódź
Biuro do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Departament do spraw Wyrobów Tytoniowych i Powiązanych

Warunki pracy

Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne.

Biuro do spraw Substancji Chemicznych mieści się w wynajmowanym budynku na 4 piętrze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych od strony ul. Targowej 35 w Łodzi. Szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrznych oraz winda w budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja zgłoszeń wyrobów tytoniowych i powiązanych oraz współpraca z pozostałymi pracownikami departamentu w zakresie przyjmowania, przechowywania, przetwarzania, analizy i udostępniania informacji dotyczących wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.
 • Współpraca w zakresie przygotowywania dokumentów, projektów decyzji, sprawozdań i zestawień w sprawach wynikających z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Współpraca z Ministerstwami, organami nadzoru, Komisją Europejską (udział w grupach roboczych i komitetach) oraz innymi państwami członkowskimi w sprawach dotyczących wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.
 • Udział w monitorowaniu rozwoju rynku papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, w szczególności poprzez ocenę dowodów wskazujących, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi do uzależnienia od nikotyny, a ostatecznie do spożycia wyrobów tytoniowych.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie i drogą elektroniczną z zakresu objętego ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe stopień mgr lub równorzędny w zakresie biologii, farmacji, chemii, medycyny, weterynarii, ochrony środowiska lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie treści dokumentów właściwych dla zakresu zadań na stanowisku.
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji w tym w formie dokumentów.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w szczególności pracy pod presją czasu i stresu.
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz logicznego myślenia.
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
 • Doskonała dobra znajomość obsługi komputera: Ms Office (Word, Excel, Power Point).
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Wiedza na temat ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed szkodliwym działaniem chemikaliów.
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie: 2700 PLN brutto + dodatek stażowy + dodatkowe wynagrodzenie roczne + system premiowy

Proces rekrutacyjny będzie składał się z następujących etapów:
• etap 1: sprawdzenie spełnienia warunków formalnych
• etap 2: sprawdzenie wiedzy merytorycznej
• etap 3: rozmowa kwalifikacyjna w języku polskim i angielskim (etap 2 i 3 odbywają się podczas jednego spotkania z kandydatem)

Rozpoczęcie pracy od 1 października 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (42) 25-38-400.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Oferta powinna zawierać wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat.

Oferty otrzymane po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

Wszystkie wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane
i opatrzone datą.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną o tym powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane, ewentualne informacje w tym zakresie udzielane będą telefonicznie pod numerem telefonu (42) 25-38-400. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.


Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna