Specjalista
Kraków
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowo-księgowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym GDDKiA Oddziału w Krakowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
- praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
- praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,
- realizacja zadań pod presją czasu,
- kontakty z kontrahentami kilka razy w miesiącu w zakresie płatności i uzgodnienia sald, współpraca z Bankiem w celu dokonania uzgodnień wydatków i wpływów, Urzędy Skarbowe w sprawie tytułów wykonawczych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie i księgowane zdarzeń gospodarczych, których stroną jest Oddział w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej. Analiza sald kont rozrachunkowych oraz salda kont bankowych w celu kontroli terminowego uregulowania zobowiązań Oddziału oraz wpływów należnych Skarbowi Państwa. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • sporządzanie przelewów lub wniosków o wypłatę ze środków KFD oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami w systemie bankowości elektronicznej (NBP, BGK). Sporządzanie wydruków wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej oraz prowadzenie bieżącej archiwizacji dokumentacji bankowej (przelewów bankowych, wyciągów bankowych, potwierdzeń zapłaty ze środków KFD). Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów dotyczących realizowanych operacji gospodarczych w celu potwierdzenia ich poprawności,
 • prowadzenie rejestrów faktur wpływających do Oddziału w celu zachowania terminowości w regulowaniu zobowiązań,
 • wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży oraz not księgowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji dochodów Oddziału. Prowadzenie terminowej windykacji wierzytelności Skarbu Państwa w zakresie powierzonych zadań w celu zapewnienia terminowej ich realizacji. Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT, JPK w celu wypełnienia ustawowego obowiązku podatkowego. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • prowadzenie ewidencji księgowej majątku rzeczowego Oddziału. Uczestniczenie w rozliczaniu inwestycji i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych w celu ustalenia majątku rzeczowego jednostki. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • analizuje i uzgadnia zapisy w księgach rachunkowych w celu przedstawienia poprawności danych jednostki. Sporządza sprawozdania budżetowe i KFD. Wykonanie zadania wspomagane jest specjalistycznym programem komputerowym,
 • prowadzenie rejestru umów. Wprowadzanie, weryfikacja i korygowanie zaangażowania środków na podstawie danych otrzymanych z komórek merytorycznych i rejonów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów bądź rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub rachunkowości
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej,
 • znajomość procedur postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi specjalistycznego programu księgowego SAP.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacja o metodach naboru:
1. etap I – analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych
2. etap II – możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy
3. etap III – rozmowy kwalifikacyjne
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : ustalony mnożnik kwoty bazowej maksymalnie do 2,10.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 417-21-44 lub (12) 417-21-55

Specjalista

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna