Specjalista
Wodzisław Śląski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
Sekcja kadrowo-organizacyjna

Warunki pracy

- praca w siedzibie komendy, w godzinach pracy komendy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów,
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na parterze oraz I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy.
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego.
 • Przygotowanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego.
 • Przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej.
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz prowadzenie odpowiedniej ewidencji.
 • Prowadzenie archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów oraz ewidencjonowaniem stempli i pieczęci.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • biegła obsługa komputera, znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office,
 • łatwość komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • kurs z zakresu obsługi sekretariatu,
 • doświadczenie w obsłudze sekretariatu lub staż na podobnym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia przydatnego na zajmowanym stanowisku,
 • zamieszkanie na terenie powiatu wodzisławskiego,
 • znajomość przepisów prawnych obowiązujących w Państwowej Straży Pożarnej,
 • znajomość kodeksu pracy oraz procedur postępowania administracyjnego zgodnie kpa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Pszowska 68
  44-300 Wodzisław Śląski

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR PKO.
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń, brak podpisów) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru: test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku 2700,00 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 4539394.

Specjalista

Wodzisław Śląski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna