Specjalista
Gdańsk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obiektów inżynierskich
w Wydziale Monitorowania Inwestycji Drogowych Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z Kierownikami Projektów zadań inwestycyjnych, Inżynierem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru w zakresie bieżącej realizacji harmonogramu robót oraz sprawowanie technicznego nadzoru z ramienia Zamawiającego na realizowanych w ramach Kontraktów obiektach inżynierskich,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: ustalenia zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych obiektów inżynierskich, opiniowania dokumentacji technicznych wykonywanych przez Wykonawcę i Nadzór Autorski, uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych,
 • wykonywanie praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktów oraz egzekwowanie od Wykonawców robót zobowiązań wynikających z zawartych umów, we współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu
 • we współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu weryfikacja i opiniowanie dokumentów kontraktowych mających wpływ na termin i wartość realizowanych obiektów Inżynierskich,
 • udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentacji wykonawczej oraz operatów kolaudacyjnych,
 • monitoring wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz Centrali, prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z kontrolami przeprowadzonymi w zakresie zrealizowanych zadań,
 • we współpracy z właściwym Kierownikiem Projektu monitoring, opiniowanie i analiza roszczeń i zagrożeń występujące na kontraktach,
 • konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie mostowe lub drogowo-mostowe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub realizacji zadań związanych z budową, przebudową obiektów inżynierskich
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • znajomość przepisów Prawo budowlane,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i World,
 • kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; Rzetelność; Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; Współpraca; Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami lub studia podyplomowe w zakresie utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej,
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Podstawowa znajomość przepisów FIDIC,
 • Doświadczenie przy zadaniach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • Umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • kopia uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej lub drogowej,
 • kopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Stanowisko finansowane ze środków rezerwy celowej w ramach PT POiIŚ

Informacja o metodach naboru:
- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając
w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 885-121-140

Specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna