Specjalista
Łódź
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw interwencji i skarg z zakresu telekomunikacji i poczty oraz prowadzenia działań w zakresie edukacji konsumentów
w Wydziale Spraw Konsumenckich w Delegaturze w Łodzi

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
- budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
- praca w pokoju, który jest klimatyzowany
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg oraz wniosków o interwencje, z zakresu usług telekomunikacyjnych i pocztowych
 • udział w prowadzeniu działań w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych;
 • udział w prowadzaniu postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, Prawo przedsiębiorców, o prawach konsumenta
 • wiedza z zakresu: funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, systemów telekomunikacyjnych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat. B do wglądu podczas naboru;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji
  ul. Giełdowa 7/9
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista OLD/WSK/2a_na zastępstwo”.
  Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
  (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 3 450,49 zł (mnożnik kwoty bazowej: 1,8) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.
Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
- sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
- test wiedzy;
- test kompetencyjny;
- rozmowa kwalifikacyjna.
Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 534 92 27 oraz pod adresem poczty elektronicznej Aplikuj

Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna