Specjalista
Katowice
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw wspomagania służby operacyjno-dochodzeniowej
w Wydziale dw. z Korupcją

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, zmianowym. Praca zmianowa obowiązuje w godzinach 14.00-22.00 w wyznaczonych doraźnie przez przełożonego terminach; w pozostałe dni praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca.
Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, skaner, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Na stanowisku pracy występuje: wysiłek fizyczny związany z segregowaniem i przenoszeniem kartonów z wielotomową dokumentacją; zagrożenie korupcją w związku z dostępem do informacji objętych tajemnicą śledztwa; wyjazdy służbowe w sytuacjach tego wymagających zgodnie z zakresem obowiązków na stanowisku.
Stanowisko pracy w Wydziale dw. z Korupcją usytuowane jest na VI piętrze budynku „C” w kompleksie budynków KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19. Budynek „C” jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się windy (bez informacji głosowej). Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku „A” (przy wejściu głównym), co powoduje konieczność pokonywania dużych odległości oraz otwierania drzwi p.poż. z samozamykaczami. Wejście do Wydziału dw. z Korupcją wiąże się z koniecznością pokonywania drzwi z samozamykaczami otwieranych za pomocą karty magnetycznej. Wejście do kompleksu budynków KWP w Katowicach mieszczących się przy ul. Lompy 19 jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: ruchoma platforma do transportu wózków, brak progów utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie rejestracji oraz weryfikacji danych i analiz w systemie KSIP w celu zapewnienia realizacji przepisów wynikających z Rozporządzenia MSWiA w sprawie przetwarzania informacji przez Policję,
 • przygotowywanie wniosków i wystąpień do urzędów i instytucji w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w celu zebrania niezbędnej dokumentacji źródłowej, a następnie poddaje je wstępnej selekcji i analizie w celu wykorzystania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym,
 • wprowadzanie danych spraw operacyjnych w postaci sprawdzeń i rejestracji w PSI oraz KCIK w celu wspomagania i zapewnienia prawidłowego toku czynności funkcjonariuszy operacyjnych Wydziału,
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestru śledztw i dochodzeń w ERCDŚ oraz rejestr czynności sprawdzających realizowanych w trybie art. 307 kpk powierzonych i zleconych przez Prokuratury różnych szczebli do prowadzenia w Wydziale dw. z Korupcją celem zapewnienia prawidłowej ewidencji postępowań,
 • opracowywanie i przygotowywanie projektów decyzji Naczelnika Wydziału w celu szczegółowego określenia procedur realizacji zadań, sposobu ich wykonania oraz odpowiedzialności w tym zakresie w poszczególnych obszarach działalności Wydziału zawartych w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
 • uczestniczenie w procesie powierzenia mienia policjantom/pracownikom Wydziału poprzez aktualizację użytkowników końcowych mienia oraz okresowe ustalanie stanu rzeczywistego mienia w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania mieniem oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód i niedoborów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • sprawne posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność analizowania, wnioskowania i rzeczowej argumentacji podjętych decyzji
 • kreatywność
 • operatywność i inicjatywa
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w organach administracji państwowej/samorządowej, organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości
 • wykształcenie: wyższe o kierunku administracyjnym
 • przeszkolenie z zakresu obsługi komputerowych programów biurowych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • uprawnienia do przetwarzania danych w systemach KSIP, ERCDŚ

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 845,12 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Wydział Doboru i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale dw. z Korupcją KWP w Katowicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia dostępne są na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Plik w formacie pdf do wydrukowania).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 200 17 06 lub (32) 200 17 42.

Specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna