Specjalista
Kielce
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obowiązków państwa gospodarza (HNS) i zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Operacyjnym

Warunki pracy

Praca w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz w terenie (wyjazdy na kontrole). Możliwość wyjazdów służbowych na szkolenia i odprawy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykonywanie zadań pod presją czasu.
Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy.
Praca przy sztucznym oświetleniu.
Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind, pokój znajduje się na parterze
(z wejściem po 7 schodach).
Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w planowaniu zagospodarowania przestrzennego w ramach opiniowania dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opiniowanie wniosków dotyczących przeznaczenia terenów w obszarze odpowiedzialności WSzW, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP;
 • opracowanie danych do współdziałania z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych, w celu zabezpieczenia właściwej współpracy;
 • planowanie rotacyjnych ćwiczeń wojskowych Kompanii Narodowych Sił Rezerwowych przy WSzW w Kielcach i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
 • organizacja i kierowanie realizacją zadań na rzecz sił sojuszniczych przebywających lub przemieszczających się na obszarze WSzW;
 • planowanie użycia podległych i przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych i koordynowania dostaw i usług dla tych wojsk w celu zabezpieczenia działań wojsk;
 • pozyskiwanie informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania, a w szczególności o środkach materiałowych, infrastrukturze oraz usługach w celu właściwej realizacji zadań stojących przed urzędem;
 • aktualizacja danych o cywilnych i wojskowych zasobach obronnych obszaru WSzW oraz przesyłanie informacji do centralnej bazy danych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczo-informacyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów regulujących obowiązki i zadania państwa – gospodarza;
 • Znajomość przepisów regulujących działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi komputera i praca na aplikacjach pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: brak
 • Kurs specjalistyczny z zakresu HNS;
 • Kurs z zakresu zagospodarowania przestrzennego;
 • Znajomość przepisów regulujących działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • Znajomość przepisów regulujących działalność w zakresie HNS;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kursu specjalistycznego z zakresu HNS
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kursu z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach
  Kadry
  ul. Wojska Polskiego 251
  25 – 205 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
- w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres e-mail
/ numer telefonu;
- oferty, które nie spełnią wymagań formalnych, będą odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną, a następnie odesłane do adresata;
- kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie;
- dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru,
a dokumenty pozostałych kandydatek / kandydatów przez okres 14 dni, a następnie odesłane do adresatów;
- wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Serwisu Służby Cywilnej www.dsc.kprm.gov.pl;
- wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 174-152.

Specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna