Referent prawny
Lędziny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bieruniu ( siedzibą w Lędzinach)

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu w Lędzinach oraz w terenie, obsługa interesantów, korzystanie z komputera i sprzętu biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości nadzoru budowlanego
 • udział w kontrolach budów i istniejących obiektów budowlanych
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji
 • wykonywanie sprawozdań statystycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak prawnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
  ul. Lędzińska 24
  43-143 Lędziny
  pokój 221

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. 32 324-08-47.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można będzie odebrać w terminie 3 miesięcy.
Po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Referent prawny

Lędziny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna