Referent prawny
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw orzecznictwa administracyjnego
Wydział Orzecznictwa - Administracyjnego

Warunki pracy

Siedziba urzędu mieści się na II i III piętrze. Brak windy- dostęp tylko schodami. Praca w siedzibie urzędu na III piętrze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na decyzje i postanowienia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z prawem.
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego ( w sprawach stwierdzenia nieważności- art. 156 Kpa; zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych- art.154 i 155 Kpa; wznowienia postępowania- art.145 Kpa) celem realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
 • Przygotowanie projektów decyzji i postanowień celem ich wdrożenia do obiegu prawnego.
 • Prowadzenie ewidencji decyzji i postanowień.
 • Przekazywanie kopii decyzji i postanowień zapadłych w postępowaniach odwoławczych przed DWINB celem zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych.
 • Współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi instytucjami i urzędami w ramach czynności wynikających z Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego celem zgromadzenia dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego procesu subsumcji stanu faktycznego pod właściwą normę prawną.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wydanych decyzji i postanowień, sposobu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu odwoławczym, ilości skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skarg na decyzje i postanowienia DWINB, ilości odwołań i zażaleń do GUNB oraz decyzji i postanowień GUNB wydanych z zażaleń i odwołań na rozstrzygnięcia DWINB w celu przekazania ich do jednostki nadrzędnej i innych organów.
 • Przygotowywanie dokumentacji prowadzonego ,postępowania ( wykonywanie kserokopii wydanych decyzji i postanowień) w celu wysłania do stron postępowania i organów podrzędnych oraz przygotowywanie dokumentacji sprawy , celem jej archiwizacji w urzędzie zgodnie z regulaminem pracodawcy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość przepisów kpa.
 • Stosowanie prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, redakcyjne, rozwiązywania problemów.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprzejmość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, umiejętność argumentowania.
 • Umiejętność korzystania z: LEX-a, Serwisu budowlanego
 • znajomość ustawy: Kodeks cywilny
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22[1] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.

Referent prawny

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna