Referent prawny
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw skarg i wniosków
Wydział Organizacyjno - Prawny

Warunki pracy

Praca przy komputerze. Praca związana z obsługą klientów zewnętrznych. Praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, prowadzenie samochodu służbowego.
Siedziba urzędu mieści się na II piętrze. Brak windy-dostęp tylko schodami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpoznawanie ponagleń, skarg na działania organów I instancji w celu zapewnienia prawidłowego ich działania.
 • Rozpoznawanie wniosków wpływających do WINB celem załatwienia wnoszonych żądań.
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej celem realizacji zadań wynikających z właściwości rzeczowej organów nadzoru budowlanego.
 • Przeprowadzanie kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego celem zapewnienia ich prawidłowego działania.
 • Prowadzenie sprawozdawczości WINB w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o działalności.
 • Prowadzenie sprawy dotyczące udzielanych przez inspektorat zamówień publicznych
 • Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie informacji publicznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość przepisów Kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • znajomość ustaw: Kodeks cywilny, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Prawo jazdy kat. B
 • odporność na stres, komunikatywność
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i rozwiązywanie problemów
 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych LEX, Serwis Budowlany
 • znajomość Microsoft Excel na poziomie min. średniozaawansowanym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz oryginalny i odręczny podpis. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy.

Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 3.000 zł + dodatek stażowy (maksymalnie 20% )

Referent prawny

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna