Referent prawny
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów , bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Praca w wymiarze pełnego etatu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie pod względem merytorycznym i formalnym: wniosków o udzielenie, zmianę, przeniesienie zezwolenia na prowadzenie aptek, działu farmacji szpitalnej; wniosków o udzielenie /zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz przygotowywanie pism,wezwań, zawiadomień, postanowień i decyzji w zakresie tych postępowań;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych pozostających w kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, sporządzanie w ich toku zawiadomień, wezwań, postanowień ,decyzji;
 • udzielanie opinii i porad prawnych, opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, postanowień i innych dokumentów wydawanych przez organ oraz dostarczanie bieżącej informacji pracownikom o zmianach w przepisach prawnych związanych z działalnością Inspekcji Farmaceutycznej;
 • przygotowywanie stanowiska organu i dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia ;
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia akt sprawy;
 • udzielanie informacji wymagającej wiedzy prawniczej z zakresu informacji publicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo farmaceutyczne , Prawo przedsiębiorców, Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobywych), ustawy o służbie cywilnej,
 • posługiwanie się komputerem, znajomość pakietu biurowego, Internetu
 • umiejętności: rozwiązywania problemów, argumentowania, analitycznego myślenia, skutecznego komunikowania się, współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata/kandydatki że z chwilą podjęcia zatrudnienia nie będzie prowadził/prowadziła działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej (konflikt interesów).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie. Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu procesu naboru. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.PROSIMY O ZAZNACZENIE W APLIKACJI NUMERU OGŁOSZENIA. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu procesu naboru zostaną zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji.
Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji i kwestionariusza osobowego dla kandydata/kandydatki ubiegających się o zatrudnienie, do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl) w odpowiedniej zakładce - "dokumenty do pobrania". Wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze winny być PODPISANE własnoręcznie.
Dane kandydatów zbierane są i przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji w oparciu o art. 22.1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej. Dodatkowe dane (nr telefonu, mail) są udostępniane przez kandydata/kandydatkę dobrowolnie i usprawnią proces rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji dla kandydata/kandydatki do zatrudnienia, umieszczonej na stronie BIP Inspektoratu (klauzuli informacyjnej) w zakładce - "ogłoszenia o pracy".
KANDYDAT WYŁONIONY DO ZATRUDNIENIA, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O PRACĘ - zgodnie z art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW oraz INFORMACJE o których mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. ODMOWA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA i INFORMACJI , STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ DO ODMOWY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY.

Dodatkowe informacje , w tym o wysokości wynagrodzenia, udzielane są pod nr telefonu: 32 2087474
Etapy naboru:
1) weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych
2) sprawdzian wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna
OFERUJEMY:
- umowę o pracę,
- wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy (5% - 20% wynagrodzenia zasadniczego) zależny od długości stażu potwierdzonego świadectwami pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- dofinansowanie do wypoczynku,
- dogodną lokalizację.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, narodowość, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Referent prawny

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna