Referent prawno-administracyjny
Nowy Targ
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
KOMENDA

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu;
praca administracyjno-biurowa;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
praca zgodnie z ustawą o służbie cywilnej;
budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie opinii, udzielanie informacji i wyjaśnień z obowiązujących przepisów prawa w celu prawidłowego funkcjonowania WKU
 • prowadzenie dokumentacji personalnej w wersji elektronicznej oraz papierowej żołnierzy zawodowych i teczek akt osobowych pracowników korpusu służby cywilnej , list obecności, rocznych kart obecności, kart kar i wyróżnień oraz ewidencji przysługujących nagród jubileuszowych i uhonorowań w formie odznaczeń resortowych i państwowych;
 • popularyzacja prawa wśród personelu WKU oraz udzielanie porad, konsultacji i wyjaśnień w zakresie jego stosowania;
 • przygotowywanie dokumentów personalnych w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe;
 • udział w kursach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • prowadzenie dokumentacji finansowej w zakresie spraw osobowych oraz współpraca z oddziałem gospodarczym
 • opracowywanie medlunków, zestawień i sprawozdań kadrowych
 • prowadzenie ewidencji oraz udział w rozpatrywaniu skarg, petycji i wniosków w celu zapewnienia funkcjonowania systemu skargowego WKU

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów kodeksu pracy
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość przepisów ustawy o zawodowej służbie wojskowej wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z ochrony danych osobowych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "Poufne";
 • wnikliwość i rzetelność;
 • komunikatywność
 • przeszkolenie kadrowe,bhp

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór 10, 34-400 Nowy Targ

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
kwota brutto: 3000 brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat
Osoby spełniające wymagania formalne powiadomione zostaną o kolejnym etapie naboru telefonicznie (w życiorysie - CV musi figurować aktualny numer telefonu).
Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Trzy miesiące od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po upływie powyższego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy.
Postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z następujących etapów:
1. test wiedzy
2. sprawdzenie praktycznego posługiwania się komputerem
3. rozmowa kwalifikacyjna
Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (art. 59 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku RP).

Referent prawno-administracyjny

Nowy Targ

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna