Referent
Lipno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjno-biurowych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu w budynku na pierwszym piętrze bez windy. Praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego oraz urządzeń biurowych. Kontakt z petentami w zakresie wymagającym pokonania sytuacji stresowych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna inspektoratu
 • przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów wpływających do inspektoratu pod względem ich kompletności oraz właściwości miejscowej i rzeczowej
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów
 • przygotowywanie dokumentacji w celu przekazania do składnicy akt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, procedury administracyjnej (kpa)
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
 • obsługa programu RESAKBUD

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lipnie
  ul. Mickiewicza 58 (I piętro , pok. 11)
  87-600 Lipno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru drogą telefoniczną. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskań pod nr tel. 54 288 66 33.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno-biurowych" do dnia 09.03.2019 r.

Referent

Lipno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna