Referent
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw ds. administracyjno – biurowych.
Wydziału Administracji

Warunki pracy

Stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony na II piętrze w budynku administracyjno-biurowym.
Praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze, przy oświetleniu sztucznym, kontakty zewnętrzne z innymi urzędami i klientami (codziennie).
Budynek monitorowany.
Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak windy dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Narzędziami pracy są : komputer, urządzenia biurowe,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelarii-sekretariatu za pomocą systemu EZD,
 • Realizacja zadań z zakresu administracji tj. obsługa szkoleń, podróży służbowych, opisywanie dokumentów zakupu, gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania
 • Współpraca z koordynatorem w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. poprawności stosowania rzeczowego wykazu akt oraz archiwizacją dokumentów, przygotowywanie projektów aktualizujących system obiegu dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność obsługi poczty elektronicznej oraz pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji/obsługa kancelarii-sekretariatu
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi klienta

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- w aplikacji prosimy podać nr ogłoszenia oraz dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu),
- dokumenty aplikacyjne powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY – REFERENT W WYDZIALE ADMINISTRACJI” wraz z umieszczeniem nr ogłoszenia (46351)
- CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia wymienione w ogłoszeniu muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę,
-zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń dla kandydatek/kandydatów, które znajdują się pod ogłoszeniem,
-przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe, jednak stanowią one podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu,
-oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji,
-kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
-dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów/kandydatek , będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone,
-dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel. 41 362 69 64,
-wynagrodzenie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku : wynagrodzenie zasadnicze brutto:
2 400 zł + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-prosimy składać dokumenty wyłącznie w formie wymaganej w ogłoszeniu, nie załączać kopii dowodu osobistego.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Referent

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna