Referent
Bochnia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Referat Kontroli i Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie PINB przy monitorze ekranowym oraz czynności inspekcyjne poza siedzibą. Pomieszczenia zajmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bochni znajdują się na parterze budynku. Ciągi piesze i pomieszczenia higieniczno – sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Norma dobowa czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo (8 godzin dziennie).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Udział w przeprowadzaniu obowiązkowych kontroli i prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania pozwoleń na użytkowanie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
 • Przygotowywanie materiałów dowodowych do prowadzonych postępowań.
 • Przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.
 • Prowadzenie właściwych rejestrów, archiwizacja dokumentów oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.
 • Przyjmowanie stron.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Komunikatywność , umiejętność pracy w zespole , terminowość i odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną na adres e-PUAP: /PINB-BOCHNIA/SkrytkaESP

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bochni po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane.
Pierwszy etap naboru – otwarcie i analiza zgłoszonych dokumentów – nastąpi do dnia 19 listopada 2018r.
Kandydaci/kandydatki spełniający(-e) wymagania formalne zostaną zakwalifikowani(-e) do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni(-one) telefonicznie (proszę o podanie w CV numeru telefonu kontaktowego).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Bochnia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna