Referent
Opatów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw księgowości
Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Budynek posiadający podjazd dla osób niepełnosprawnych, parterowy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wstępna weryfikacja faktur, dekretacja i przygotowanie dokumentów do księgowania
 • Sprawdzanie faktur pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie ich do akceptacji,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
 • Ocechowanie wyposażenia znajdującego się na stanie ewidencji księgowej, prowadzenie ksiąg inwwentarzowych oraz książki ewidencji ilościowej materiałów niskocennych
 • Pomoc przy zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Głównego Księgowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak ekonomiczne lub pokrewne
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Państwa TREZOR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
  ul. Partyzantów 46
  27-500 Opatów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 868 40 92.

Referent

Opatów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna