Referent
Zielona Góra
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
- przyjmowanie interesantów w zakresie zajmowanego stanowiska pracy,
- sporadyczne wyjazdy służbowe,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, laptop, materiały pracy biurowej,
- bariery architektoniczne: brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji zasobów rezerw osobowych podlegających obowiązkowi służby wojskowej na zasadach określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP z wykorzystaniem SI SPIRALA-ZINT,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy,
 • wystawianie wojskowych dokumentów osobistych,
 • wystawianie zgodnie z decyzją Wojskowego Komendanta Uzupełnień skierowań do komisji lekarskiej żołnierzom rezerwy,
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji publicznej, zakładami pracy, sądami w zakresie ewidencji żołnierzy rezerwy,
 • udział w opracowywaniu analiz, bilansów, sprawozdań i zestawień dotyczących prowadzonej ewidencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w zakresie stanowiska
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej lub w resorcie obrony narodowej
 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu postępowania administracyjnego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymagane oświadczenia powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydata.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru podlegają zniszczeniu.
Zatrudnienie od dnia 01.02.2020 r.

Zgodnie z art. 59a ust. 2 i 5 w związku z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.) pracownikowi może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną i wykonać obowiązki wynikające z jej posiadania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna