Referent
Rypin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych
- budynek Inspektoratu nie posiada windy, toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżace i prawidłowe prowadzenie księgowosci analitycznej i syntetycznej dochodów,
 • bieżące dekretowanie dokumentów księgowych,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej na koniec każdego miesiąca,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty,
 • sporządzanie sprawozdań księgowych,
 • prowadzenie rozliczeń lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynnosci weterynaryjnych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
  ul. Nowy Rynek 15
  87-500 Rypin

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rypinie
ul. Nowy Rynek 15
87-500 Rypin
tel. 54 280 27 01

Referent

Rypin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna