Referent
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw kancelaryjnych
w Wydziale Kadr i Szkolenia we Wrocławiu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych zarówno spoza administracji, np. obywateli, przedsiębiorców, jak również przedstawicieli innych urzędów.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane na parterze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji przychodzącej do urzędu i znakowanie jej pieczęcią wpływu w celu przekazania jej do dekretacji,
 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej w systemach wewnętrznych w celu zabezpieczenia dokumentacji napływającej do urzędu,
 • przyjmowanie i kontrolowanie przesyłek przychodzących w zakresie kompletności i braku uszkodzeń, frankowanie i przekazywanie przesyłek wychodzących operatorowi pocztowemu w celu dostarczenia przesyłki do klienta zewnętrznego,
 • odbieranie zadekretowanej korespondencji w celu przekazania jej właściwym komórkom organizacyjnym urzędu,
 • współpraca i zastępowanie nieobecnego pracownika w zakresie obsługi sekretariatu urzędu w celu zapewnienia prawidłowej pracy sekretariatu,
 • sporządzanie raportów i zestawień w celu bieżącego monitorowania wysokości ponoszonych kosztów na usługi pocztowe oraz ilości korespondencji,
 • udzielanie informacji o działalności urzędu i jego kompetencjach w celu kierowania klientów zewnętrznych do właściwej komórki organizacyjnej urzędu lub do innego właściwego urzędu,
 • współpraca z ochroną fizyczną obiektu w zakresie obsługi interesantów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w urzędzie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Postępowanie kwalifikacyjne w ramach naboru może składać się maksymalnie z 3 etapów:
- weryfikacji ofert pod względem formalnym,
- sprawdzianu pisemnego albo oceny ofert pod względem merytorycznym,
- rozmowy kwalifikacyjnej.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną poinformowani przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie o miejscu i terminie przeprowadzenia tego etapu oraz o technikach (metodach) selekcji stosowanych na tym etapie.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).
Wszystkie oferty złożone w toku naboru, za wyjątkiem oferty wybranego i zatrudnionego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu umożliwienia kontaktu kandydaci powinni wskazać w ofercie adres e-mail i/lub nr telefonu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór nr 55668".
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 327-30-00 lub osobiście w siedzibie urzędu w sekretariacie.
Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2019 r.

Referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna