Referent
Olkusz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olkuszu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olkuszu

Warunki pracy

Praca w urzędzie i poza siedzibą urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w działaniach inspekcyjno-kontrolnych PINB
 • prowadzenie postępowań w zakresie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych
 • proawdzenie postępowań w zakresie zawiadomień o zamiarach rozpoczęcia budowy obiektów budowlanych
 • przygotowywanie pism, postanowień i decyzji w zakresie prowadzonych spraw
 • współpraca przy archiwizowaniu dokumentów PINB
 • prowadzenie rejestrów prowadzonych spraw
 • zastępowanie nieobecnych pracowników PINB
 • współpraca z organami samorządu zawodowego (Izby Inżynierów, Izby Architektów, ...)
 • analiza wyroków WSA, NSA

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet office)
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi)
 • znajomość stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe bądź w trakcie studiów / na kierunku prawa lub administracji
 • samodzielność i komunikatywność
 • umiejętność praccy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, dokładność i systematyczność
 • umiejętność rozwiązywani aproblemów
 • klutura osobista
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiści w siedzibie PINB w Olkuszu lub pocztą na wskazany adres. Wszystkie aplikacje należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem "dotyczy: naboru na stanowisko referent" w terminie do dnia 14.10.2019 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w PINB w Olkuszu.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części ustnej na rozmowę kwalifikacyjną lub na część pisemną (test).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 m-cy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 7546838 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Referent

Olkusz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna