Referent
Lębork
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw spraw obsługi bezpośredniej
w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca na jedną zmianę, w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• praca biurowa,
• przewaga wysiłku umysłowego
miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
• budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada schodołaz gąsienicowy, stanowisko pracy wyposażone w komputer z monitorem oraz zgodne z przepisami bhp,
• zagrożenia określono w ocenie ryzyka zawodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udzielanie informacji podatkowych.
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej w celu zapewnienia obsługi bieżącej.
 • Wydawanie zaświadczeń w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Potwierdzanie profili zaufanych elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu wspierania podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu przez nich obowiązków podatkowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • • łatwość komunikacji
 • • znajomość przepisów prawa podatkowego proceduralnego i materialnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Umowa o pracę na czas określony – 12 miesięcy.
Proponowane wynagrodzenie 3.086,27 zł brutto.
W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w urzędzie pocztowym lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 300-97-01

Referent

Lębork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna