Referent
Wadowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 °° do 15°°. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Stanowisko pracy usytuowane w pomieszczeniu biurowym dwuosobowym na parterze budynku. Budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych. Praca w pozycji siedzącej przy biurku, stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz sprzęt biurowy. Sporadyczne wyjazdy służbowe, np. na szkolenia. Kontakt z klientami zewnętrznymi. Kontakty z instytucjami zewnętrznymi.
Trudne warunki pracy w pomieszczeniach archiwów zakładowych, kurz, alergeny. itp.)
Praca z materiałami archiwalnymi,możliwy kontakt z czynnikiem alergennym.Prowadzenie samochodu służbowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i rozdział oraz wysyłanie korespondencji oraz przesyłek
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kancelaryjnego w Inspektoracie prowadzenie obsługi kancelaryjnej Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • organizacja i koordynacja archiwizacji oraz archiwizacja materiałów archiwalnych powstałych w Inspektoracie oraz ich udostępnianie
 • zaopatrzenie Inspektoratu w druki, sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe,odczynniki laboratoryjne itp
 • prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, pieczęci i listy lekarzy weterynarii i innych osób wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych oraz wydanych decyjzji administracyjnych,upoważnień i umów.
 • prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej pozostałych środków trwałych
 • organizowanie i koordynowanie konserwacji, napraw i remontów oraz wzorcowania i kalibracji sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego oraz badawczo- pomiarowego.
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem samochodów służbowych w inspektoracie ( rozliczanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa,) organizowanie przeglądów , napraw ,czyszczenia samochodów oraz sezonowej zmiany ogumienia
 • organizacja szkoleń pracowników Inspektoratu oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie ukończenie średniej, pomaturalnej lub policealnej szkoły administracyjnej. 
<br> 
<br>
 • prawo jazdy kategorii B
 • Dyspozycyjność.
 • Zdolność do podjęcia pracy od dnia 1 września 2019r.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Odbieranie, weryfikowanie i wysyłanie dokumentów za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP
 • umiejętność redagowania pism

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Telefon kontaktowy w sprawie ogłoszonego naboru: 33 873 15 52
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego.Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: OFERTA PRACY .

Referent

Wadowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna