Referent
Zgierz
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw obsługi kancelaryjnej urzędu
w Samodzielnym Referacie Sekretariat

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

• praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• praca wykonywana przeważnie w pozycji siedzącej,
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym,
• budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych niż parterowa kondygnacji budynku, w budynku występują bariery architektoniczne (schody, stopnie, progi),
• na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane
dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji zewnętrznej wpływającej do urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego i elektronicznie (SZD, ePUAP), sprawdzanie pod względem formalnym i zgodności z właściwością miejscową,
 • dekretowanie korespondencji przychodzącej w zakresie niezastrzeżonym dla kierownictwa urzędu, rejestrowanie w komputerowych systemach kancelaryjnych i przekazywanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • przygotowanie wpływającej z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu korespondencji do wysłania,
 • prowadzenie komputerowej rejestracji zwrotów przesyłek i potwierdzeń odbioru,
 • wszczynanie postępowań reklamacyjnych w przypadku nieskutecznego doręczenia pisma nadanego przez urząd.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej,
 • Biegła obsługa komputera,
 • Cierpliwość, dokładność, uprzejmość,
 • Komunikatywność, umiejętność przekazywania informacji,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej (praca/staż)
 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych,
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 01 sierpnia 1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV, LIST MOTYWACYJNY I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.

Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: analiza merytoryczna ofert,
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o ich miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.508,00 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-118.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Referent

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna