Referent
Mogilno
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Zespołu Kadr i Szkolenia i Prezydialnego

Warunki pracy

Praca wykonywana w pomieszczeniach biurowych, nie jest związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze komputerowym poniżej dobowego czasu pracy tj. poniżej 4 godzin, praca w systemie jednozmianowym (07.30 - 15.30), nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, w budynku stanowiącym miejsce pracy nie znajduje się winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego, podawczego, książki doręczeń przesyłek miejscowych, dziennika przepisów oraz ewidencję rejestrów, dzienników i książek ewidencyjnych,
 • ewidencjonowanie dokumentacji wpływającej i wychodzącej z komendy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • rejestrowanie, po stosownej dekretacji, dokumentów i przesyłek oraz przekazywanie ich na poszczególne komórki organizacyjne,
 • przygotowywanie dokumentów służbowych do wysyłki,
 • przekazywanie do składnicy archiwalnej dokumentacji w sprawach ostatecznie załatwionych, a także brakowanie dokumentów zakwalifikowanych do kategorii BC.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze biurowości
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy osoby niepełnosprawne o ubieganie się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o kolejnym etapie naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi ok. 2600 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, przekonanie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Mogilno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna