Referent
Kartuzy
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw podatków dochodowych i podatku od towarów i usług oraz podatków majątkowych i sektorowych
w Drugim Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa w pozycji siedzącej,
• praca związana z koniecznością poruszania się po budynku,
• praca pod presją czasu,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek urzędu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z winda i miejscami parkingowymi i toaletami dla tych osób,
• stanowisko zorganizowane zgodnie z przepisami bhp i ocena ryzyka zawodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postepowania podatkowego w celu ustalenia bądź określenia zobowiązania podatkowego. Obsługiwanie podatników w celu wydawania zaświadczeń
 • Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków
 • Wydawanie postanowień w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków
 • Orzecznictwo w zakresie kar porządkowych w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków.
 • Ustalanie wysokości kosztów postepowania w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków.
 • Orzekanie w zakresie zgody lub odmowy wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w celu realizacji zadań w zakresie poboru podatków.
 • Wydawanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami “ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przez dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  ul. Długa 75/76

  80-831 Gdańsk

  Aplikacje można złożyć w ustawionej w przedsionku Izby Administracji Skarbowej przy wejściu głównym skrzynce podawczej, w której odbędą kwarantannę. W związku z tym brak jest możliwości otrzymania potwierdzenia daty złożenia dokumentów.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Należy podać numer ogłoszenia.
Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3.271,46 brutto.
List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 30-02-400
Referent
Kartuzy
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna