Referent
Zielona Góra
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu
- narzędzia i materiały pracy: komputer, materiały pracy biurowej
- bariery architektoniczne: brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i przekazywanie indywidualnych zbiorów ewidencyjnych w systemie informatycznym po kwalifikacji wojskowej,
 • uzupełnianie książeczek wojskowych oraz przygotowywanie zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,
 • przygotowywanie dokumentacji pomocniczej dla przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji w systemie informatycznym w ramach kwalifikacji wojskowej,
 • opracowywanie wniosków o nadanie medalu "Za Zasługi dla Obronności Kraju" dla rodziców, których 3 i więcej dzieci pełniło lub pełni służbę wojskową,
 • przyjmowanie i wydawanie materiałów promocyjnych zgodnie z rejestrem materiałów wchodzących i wychodzących.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność pracy w zespole, stosowania prawa w praktyce, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość procedury postępowania administarcyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, celem uzyskania dostępu do informacji niejanwych oznaczonych klauzulą "Poufne"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wymagane oświadczenia powinny zawierać datę i czytelny podpis kandydata.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru podlegają zniszczeniu po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru.
Zatrudnienie od dnia 01.08.2019 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna