Referent
Malbork
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw inspekcyjno - kontrolnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku

Warunki pracy

Praca jednozmianowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą (udział w oględzinach, kontrolach budów i obiektów budowlanych w terenie), współdziałanie z urzędami i instytucjami państwowymi. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy. Praca w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na II piętrze budynku. W budynku znajduje się winda, natomiast brak jest dostosowanych toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie kompetencji nadzoru budowlanego oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • udział w inspekcji budów i obiektów budowlanych, sporządzanie stosownych protokołów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w sprawach zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie kancelarii inspektoratu
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane i Kpa, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczno - budowlane
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej, norm technicznych
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia prawa jazdy kat B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku
  Pl. Słowiański 17
  82-200 Malbork
  pokój nr 209A

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.
W związku z powyższym prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP
(http://bip.malbork.gda.winb.gov.pl/) oraz na tablicy informacyjnej PINB w Malborku.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania naboru bez podania przyczyny.
Inne informacje można uzyskać pod nr tel. (055) 646 04 44 lub 646 04 46.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone
klauzulą:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku z siedzibą w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork tel. 55 646-04-44, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko referenta ds. inspekcyjno – kontrolnych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt. 11 RODO”.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Malbork

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna