Referent
Wrocław
Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administrowania rezerwami
w Sekcji Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pracownik zatrudniony na stanowisku kilka razy dziennie przyprowadza i odprowadza interesantów z parteru na II piętro. Praca z użyciem komputera trwa min. 6 godz. w ciągu dnia pracy. Stanowisko objęte jest obowiązkiem pełnienia dyżurów (1-2 razy w miesiącu) w dniach wydłużonego urzędowania (środy) w godz. 10.00-18.00.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie kart ewidencyjnych i ujmowanie ich w księdze ewidencyjnej.
 • Przyjmowanie na ewidencję otrzymanych z innych WKU teczek akt personalnych.
 • Sporządzanie i wydawanie żołnierzom rezerwy duplikatów wojskowych dokumentów osobistych, skierowań na komisję lekarską oraz zaświadczeń potwierdzających przebieg służby na podstawie dokumentów ewidencyjnych.
 • Przekazywanie ewidencji żołnierzy rezerwy do innych WKU na podstawie otrzymanych meldunków o zmianie miejsca zamieszkania i do archiwum WKU kart ewidencyjnych żołnierzy rezerwy po skreśleniu ich z ewidencji wojskowej.
 • Wprowadzanie danych i utrzymywanie w stałej aktualności danych ewidencyjnych żołnierzy rezerwy w zbiorach ewidencyjnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości na podstawie przydzielonej ewidencji wojskowej oraz udział w opracowywaniu zestawień statystycznych na potrzeby wydziału.
 • Utrzymywanie współpracy z organami administracji publicznej w zakresie ewidencji żołnierzy rezerwy oraz jej aktualizacji, a także wojskowego obowiązku meldunkowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia.
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy kandydata (wzór obowiązujący) lub CV (wzór dowolny)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania tego poświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu
  ul. Gajowicka 118 (Kancelaria jawna - pok. nr 201, II piętro)
  50-984 Wrocław
  Urząd czynny pon. - pt. w godz. 7:30 - 15:30 oraz śr. w godz. 7:30 - 18:00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- wybrani kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mail o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną; przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych (sprawdzianu): do dnia 17.10.2018 r.
- oferowane wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku: 2474,97,- zł (brutto) - mnożnik kwoty bazowej w korpusie służby cywilnej 1,3208
- termin rozpoczęcia pracy - możliwość zatrudnienia od 2 listopada 2018 r.
- dodatkowe informacje nt. stanowiska można uzyskać pod nr tel. 261-656-122 a nt. aktualnego etapu naboru - pod nr tel. 261-656-130;
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni, nie odebrane przez nich osobiście w ciągu 14 dni od zakończenia rekrutacji, zostaną przekazane do archiwizacji i - po upływie okresu ich przechowywania - komisyjnie zniszczone;
- wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie można pobrać ze strony internetowej WKU we Wrocławiu;
- list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzane na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą.

Referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna