Referent
Wrocław
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu, Referat Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner. Przy archiwizacji dokumentów występuje kontakt z kurzem. Może powodować alergie. Występuje wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem dokumentacji. W budynku Urzędu jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • porządkowanie i ewidencjonowanie akt spraw i innych dokumentów,
 • przechowywanie akt w należytym porządku i własciwe ich zabezpieczenie,
 • przyjmowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość obsługi komputera ,
 • komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • ukończone szkolenia w zakresie archiwizowania dokumentacji i obsługi archiwów,
 • umiejetność sprawnej organizacji pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  ul. Młodych Techników 61/63
  53-647 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
tel. 71 3580220

Referent

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna