Referent
Racibórz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw pomoc przy prowadzeniu inspekcji i kontroli
PINB Racibórz

Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią.
- Przeprowadzanie wizji i oględzin na terenie powiatu raciborskiego.
- Przyjmowanie stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
- Praca przy komputerze, korzystanie z internetu i urządzeń biurowych.
- Stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy ( w szczególności w obecnym okresie stanu epidemiologicznego).
- Oświetlenie stanowiska pracy: naturalne i sztuczne. Nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
- W trakcie wykonywania kontroli praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.
- Siedziba Inspektoratu nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie przy wykonywaniu czynności kontrolnych związanych z prowadzeniem budów i robót budowlanych;
 • Uczestniczenie przy kontrolach użytkowania oraz utrzymania istniejących obiektów budowlanych, kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • Sporządzanie dokumentacji pokontrolnej: inwentaryzacji kontrolowanych obiektów, itp.;
 • Przygotowanie decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności inspekcyjno-kontrolnej;
 • Przygotowanie pism dotyczących zakresu działania Inspektoratu;
 • Sprawdzanie wykonywania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie przepisów Prawa Budowlanego;
 • Wykonywanie innych poleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikających z regulaminu organizacyjnego PINB;
 • Przyjmowanie i weryfikacja składanych do PINB innych zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych i zakończeniu budowy, wynikających z Prawa Budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Archiwizowanie dokumentów będących w zasobach PINB w Raciborzu;
 • Doręczanie korespondencji na terenie miasta Racibórz;
 • Przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi obywateli;
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe architektoniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań, w organach nadzoru budowlanego
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane; Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • znajomość, umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism urzędowych
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja czasu pracy;
 • komunikatywność i umiejętność rozmów z klientami
 • wysoka kultura osobista
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Racibórz, ul. Klasztorna 6

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 419-04-66;
- ze względu na zagrożenie epidemiologiczne będzie przeprowadzony wyłącznie konkurs ofert stosownie do art. 29a Ustawy o służbie cywilnej;
- osoba wybranego kandydata zostanie powiadomiona o terminie rozmowy;
- osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane;
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Referent
Racibórz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna