Referent
Gdańsk
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracji
Wydziale Prawnym

Warunki pracy

długotrwała praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, wymuszona pozycja ciała, budynek 2-kondygnacyjny - brak wind, stanowisko pracy mieści się na parterze, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie projektów zawiadomień, różnego rodzaju zapytań i postanowień w postępowaniu administracyjnym
 • przygotowywanie i przekazywanie odwołań z aktami spraw
 • przygotowywanie zapytań organów wydających licencje i zaświadczenia na potrzeby własne w sprawie potwierdzenia zgłoszenia pojazdu do licencji lub zaświadczenia
 • przygotowanie projektów decyzji w przedmiocie rozłozenia kary na raty, odroczenia terminu jej płatności, częściowego lub całkowitego umorzenia, decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie oraz pisma o zwrocie nałozonej kary
 • przygotowanie wezwań do przedsiębiorców i podmiotów wykonująych przewozy drogowe o wskazanie osoby , o kórej mowa w art. 92 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym oraz sporządzenia projektu wniosków do sądu o ukaranie
 • sporządzanie raprotów miesięcznych / rocznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość MS Office
 • znajomość przepisów transportu drogowego oraz aktów wykonawczych
 • znajomość przepisów dot. postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
  ul. Jaśkowa Dolina 50
  80 -286 Gdańsk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://witdgdansk.bip.gov.pl/praca/148911_wzor-oswiadczenia.html . Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2750 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: Aplikuj lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 524 12 94. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
· weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
· weryfikacja wiedzy,
· rozmowa kwalifikacyjna.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Referent
Gdańsk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna