Referendarz
Gdańsk
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz do spraw przygotowywania próbek i wykonywania badań
w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Gdańsku, Pracownia w Gdańsku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze i sprzęcie pomiarowym,
- krajowe wyjazdy służbowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie próbek środowiskowych do badań.
 • Wykonywanie badań z wykorzystaniem technik manualnych i instrumentalnych
 • Obsługa urządzeń laboratoryjnych powiązanych z wykonywanymi badaniami instrumentalnymi.
 • Opieka techniczna nad powierzonym sprzętem.
 • Prowadzenie i dokumentowanie zapisów związanych z przygotowaniem próbek i wykonywanymi badaniami zgodnie z wytycznymi systemu zarządzania laboratorium.
 • Wprowadzanie danych, wykonywanie obliczeń oraz archiwizowanie wyników badań z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego urządzeń i baz danych
 • Planowanie zużycia materiałów niezbędnych do wykonywania przydzielonych badań w ustalonym przedziale czasowym
 • Wykonywanie innych zadań wskazanych przez przełożonego wynikających z bieżących potrzeb laboratorium

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium analitycznym;
 • przeszkolenie ze stosowanych w laboratorium technik badawczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025;
 • znajomość technik badawczych stosowanych w laboratoriach ochrony środowiska;
 • umiejętność obsługi sprzętu elektrotechnicznego i oprogramowania biurowego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-14
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „57/CLB/GD/2020”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres Aplikuj W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.
Referendarz
Gdańsk
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna