Radca prawny
Chojnice
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca prawny do spraw obsługi prawnej
w Wydziale Obsługi Prawnej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- trzykondygnacyjny budynek Urzędu Skarbowego w Chojnicach jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, posiada windę i podjazd, węzeł sanitarny i parking dla inwalidów,
- dwukondygnacyjny budynek Urzędu Skarbowego w Człuchowie nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, oświetlenie sztuczne i naturalne.
- Urząd Skarbowy w Kościerzynie: wejście do budynku z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak windy w budynku, toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych tylko na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie opinii i udzielanie porad prawnych w zakresie związanym z realizacją zadań Dyrektora i zadań naczelników urzędów skarbowych,
 • Sporządzanie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, opiniowanie projektów aktów prawnych i odpowiedzi na skargi do sądów administracyjnych,
 • Reprezentowanie Dyrektora oraz naczelników urzędów skarbowych w postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed komornikiem sądowym w postępowaniu egzekucyjnym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowane lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe,
 • uprawnienia radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych),
 • umiejętność argumentowania,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego, materialnego i proceduralnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami - obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadanego uprawnienia radcy prawnego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria p. 104

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Należy podać numer ogłoszenia.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze od 4.684,60 do 5996,29 zł brutto.
Czas pracy radcy prawnego o jakim mowa w art. 18 ustawy o radcach prawnych w wymiarze: 2 dni po 8 godz. w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach, 1 dzień - 8 godz. w Urzędzie Skarbowym w Człuchowie, 1 dzień - 8 godz. w Urzędzie Skarbowym w Kościerzynie, pozostały czas poza siedzibą jednostki.
List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 2 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.

Radca prawny

Chojnice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna