Młodszy archiwista
Łódź
Archiwum Państwowe w Łodzi

Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw przejmowania i obsługi dokumentacji z wyborów
Oddział IV Nadzoru Archiwalnego

Warunki pracy

- praca w siedzibie Oddziału oraz w miejscu składowania dokumentacji z wyborów
- stałe dojazdy służbowe pomiędzy siedzibą Oddziału, a magazynem
- wyjazdy służbowe w granicach zasięgu działania Archiwum
- wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem dokumentacji
- narażenie na kontakt z kurzem mogącym powodować alergie
- narażenie na inne czynniki biologiczne
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3 m.
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z urzędnikami wyborczymi oraz przedstawicielami właściwych delegatur Krajowego Biura Wyborczego
 • udzielanie informacji i porad w zakresie właściwego przygotowania dokumentacji z wyborów do przekazania do archiwum państwowego
 • koordynacja przejmowania od urzędników wyborczych dokumentacji z wyborów
 • przejmowanie dokumentacji z wyborów na podstawie spisów zdawczo - odbiorczych
 • rozmieszczanie dokumentacji z wyborówi w magazynach
 • udostępnianie dokumentacji z wyborów uprawnionym podmiotom
 • przygotowanie do brakowania dokumentacji z wyborów
 • wykonywanie innych czynności techniczno - porządkowych związanych z ww. dokumentacją i inną np. skontrum, właściwe jej zabezpieczanie itp.
 • udzielanie informacji na temat dokumentacji niearchiwalnej
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego
 • wykonywanie innych zadań służbowych w siedzibie Archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputeraw tym znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przstępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań związanych z obsługą dokumentacji
 • wykształcenie: średnie archiwalne
 • wysoka kultura osobista
 • łatwość nawiązywania kontaktów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- wynagrodzenie ok 2500,00 zł. brutto
- przewidywany termin zatrudnienia - czerwiec/lipiec
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
kwalifikacyjnej,
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dokładniejsze informacje udzielane będą pod numerem telefonu 42 632 02 02 lub 42 632 62 01

Młodszy archiwista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna