Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw wykonywania badań diagnostycznych
Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz

Warunki pracy

-Praca w laboratorium
-komputer
-Wysiłek fizyczny
-Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie próbek do wykonania badań
 • Wykonywanie badań, sporządzanie zapisów z przebiegu badań
 • Udział w sprawdzaniu metod badawczych
 • Realizacja założeń systemu zarządzania
 • Nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pracowni
 • Przekazywanie do utylizacji pozostałości po badaniach
 • Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programów Microsoft Office

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Rozpoczęcie pracy: 1 stycznia 2020 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty niekompletne, nie spełniające wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68/ 453 73 03

Laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna