Kontroler weterynaryjny
Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności,

Warunki pracy

- wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy,
- wyjazdy służbowe,
- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
- praca w biurze przy komputerze
- siedziba Inspektoratu znajduje się w budynku dwupiętrowym, budynek nieprzystosowany do osób niepełnosprawnych , brak wind

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego, a w szczególności prowadzenie działań w zakresie badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
 • zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 • prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu,
 • realizacja programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania zespołu,
 • utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 systemu zarządzania, w zakresie metody wytrawiania próby zbiorczej mięsa z zastosowaniem magnetycznego mieszadła w Powiatowym Oddziale ds. badania w kierunku włośni w Kłobucku, a w szczególności,
 • zaznajamianie się z dokumentami i danymi informatycznymi okazywanymi udostępnianymi przez strony postępowania administracyjnego i przez inne podmioty kontrolowane oraz sporządzanie kopii dokumentów na potrzeby kompletowania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;,
 • przeprowadzanie innych oględzin w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie załatwianych spraw, wydawanie po zakończeniu tej czynności ustnych i pisemnych wstępnych zaleceń do wykonania przez strony, w tym oględzin mających na celu sprawdzenie i potwierdzenie wykonania, bądź niewykonania obowiązków i zaleceń wynikających z decyzji nakazujących oraz sprawdzenie przestrzegania przez strony zakazów wynikających z decyzji zakazujących,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub równoważne w zakresie technologii żywności, albo średnie weterynaryjne lub równoważne w zakresie technologii żywności.
 • posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie słuzby cywilnej, postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangazowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • dobra organizacja pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • potwierdzenie prawa wykonywania zawodu
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 310 01 34

Kontroler weterynaryjny

Kłobuck

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna