Kontroler weterynaryjny
Łomża
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli wymogów wzajemnej zgodności
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

• Budynek Inspektoratu liczy trzy kondygnacje, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku: schody, brak windy i podjazdu.
• Stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe, korzystanie w pracy z urządzeń pomiarowych - dalmierz, luksometr, mierniki stężenia gazów.
• Warunki pracy: praca wykonywana w biurze i w terenie - kontrole podmiotów, narażenie na zmienne czynniki atmosferyczne, kontakt z alergenami odzwierzęcymi, kontakt ze środkami biobójczymi i kancerogennymi, zagrożenia w ruchu drogowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, zdrowia publicznego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej.
 • Sporządzanie sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne
 • Umiejętność stosowania procedur i przepisów w praktyce oraz logicznego myślenia.
 • Umiejętność pracy z trudnym klientem i właściwego działania w sytuacjach stresowych.
 • Umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe zootechniczne , rolnicze, biologia, inne pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży
  ul. Nowogrodzka 160
  18-400 Łomża
  Sekretariat : z dopiskiem: „oferta - kontroler weterynaryjny”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie dalszej rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Postępowanie rekrutacyjne dwuetapowe: I etap weryfikacja dokumentów, II etap rozmowa z kandydatem na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności.
Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 86 2163454 wew. 33.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kontroler weterynaryjny

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna