Kierownik kancelarii tajnej
Wrocław
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, wysiłek fizyczny,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety,
- praca w siedzibie Urzędu.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych w Urzędzie,
 • archiwizowanie dokumentów niejawnych,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie stosowania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • zapewnianie obsługi poczty specjalnej Policji,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji dokumentacji niejawnej,
 • opracowywanie wewnętrznych instrukcji dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi,
 • obsługiwanie systemu monitoringu wizyjnego Urzędu,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie informacji niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”, poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „NATO Confidential”, poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „EU Confidential” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy w zespole
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie: z zakresu kancelaryjno-archiwalnego, z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok z zakresu prowadzenia kancelarii tajnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Curriculum Vitae – zawierające dane o których mowa w art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,
 • Kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 2212,15 do 3412,15 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Kierownik kancelarii tajnej

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna