Inspektor wojewódzki
Wrocław
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw usuwania skutków klęski żywiołowych
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Oddziale Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,
-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie wniosków o zawarcie umów na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz wniosków o zawarcie aneksów do umów,
 • weryfikowanie rozliczeń wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęski żywiołowych,
 • prowadzenie obsługi administracyjnej Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe, w tym przeprowadzanie wstępnej analizy protokołów strat pod względem ich poprawności formalnej i merytorycznej,
 • przeprowadzanie kontroli wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub prowadzenie działań przeciw i po klęskowych w zakresie rzeczowym oraz udzielanie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 • sporządzanie wykazów jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych,
 • sporządzanie zbiorczego zestawienia potrzeb w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego wraz z propozycjami dofinansowania,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych I instancyjnych dotyczących zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na realizację zadań własnych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • szczególne uprawnienia: prawo jazdy kategorii B
 • znajomość Kodeksu Cywilnego w zakresie części ogólnej
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów, rozbiórek obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu
 • znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 • znajomość ustawy o stanie klęski żywiołowej
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość KPA,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Wydział Organizacji i Rozwoju
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  Dokumenty można składać również osobiście – w pok. 0200 lub przez ePUAP na adres skrytki ePuap: /req49xn18v/skrytka
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej BZ/LUSKŻ/01/02/2019”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale od 2593,39 do 3507,83 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Inspektor wojewódzki

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna