Inspektor wojewódzki
Gorzów Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw budżetu pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Warunki pracy

- Zagrożenie korupcją
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich konieczna asysta innego pracownika
- Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- Miejsce pracy zlokalizowane na XIII piętrze, zainstalowana winda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie stałego monitoringu wydatków w obszarze pomocy społecznej, finansowanych lub dofinansowanych ze środków publicznych, analiza zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeb finansowych oraz prognozowanie przewidywanych wydatków
 • przygotowywanie dyspozycji przekazania środków do jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu pomocy społecznej
 • analizowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących budżetu, możliwości dokonywania zmian w posiadanych środkach, sposobu finansowania zadań i wydatkowania posiadanych środków budżetu państwa
 • realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”
 • przygotowywanie wniosków do ministra właściwego do spraw finansów, innych ministrów resortowych oraz Prezesa Rady Ministrów o pozyskanie dodatkowych środków z rezerw celowych budżetu państwa, rezerwy ogólnej oraz wniosków o dokonanie przez ministra właściwego do spraw finansów, innych ministrów resortowych oraz Prezesa Rady Ministrów zmian w posiadanym budżecie, a także dokonywanie podziału pozyskanych środków
 • przygotowywanie okresowych informacji z wykonania dochodów i wydatków oraz informacji z wykonania wydatków w ujęciu zadaniowym, z obszaru pomocy społecznej
 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej w zakresie dochodów i wydatków w ujęciu tradycyjnym oraz wydatków w ujęciu zadaniowym na zadania z obszaru pomocy społecznej
 • rozliczanie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu dotacji przekazanych ze środków budżetu państwa, w sytuacjach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w komórkach finansowych lub księgowych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz programu „Posiłek w szkole i w domu”
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, terminowość
 • umiejętności analityczne oraz pracy pod presją czasu
 • umiejętność współpracy w zespole, dobra organizacja pracy
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word • arkusza kalkulacyjnego MS Excel • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
• dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• list motywacyjny powinien być odręcznie podpisany,
• osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 7115 263
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego nie mniej niż 2 750 zł brutto (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna