Inspektor wojewódzki
Toruń
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu w Toruniu

Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, występuje praca w terenie podczas oględzin nieruchomości.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym (budynek nieposiadający windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie klientów i prowadzenie postępowań o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu realizowania zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • obsługa i prowadzenie aplikacji „ Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce” w celu rejestracji wniosków i wdanych zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 • udzielanie informacji klientom w zakresie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój nr 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem:
  „inspektor wojewódzki – WSOC- 1 etat Toruń”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną .Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Inspektor wojewódzki

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna